Projekti elluviimine

Projektitoetuse taotleja ei või toetatava tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist alustada varem ja tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui kohaliku tegevusgrupi poolt projektitaotluse PRIA e-teenuse keskkonnas kinnitamise päevale järgneval päeval. 

PRIA teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusgrupp esitas PRIAle e-teenuse keskkonna kaudu hinnatud projektitaotlused. 

Projektitoetuse saaja viib projekti ellu kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2024. Selle aja sees peab ära esitama ka kõik maksetaotlused (võimalik esitada neljas osas).

​Ühisprojekt tuleb ellu viia vastavalt ühisprojekti tegevuskava elluviimise perioodi pikkusele ühe kuni nelja aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 31.12.2024 ning koostööprojekt kuni kolme aasta jooksul, kuid hiljemalt 31.12.2024. Kui investeeringuobjekt ostetakse liisingulepingu alusel, viib projektitoetuse saaja projekti ellu kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest, kuid hiljemalt 30.06.2025.

Projektitoetuse saaja on kohustatud:

  1. võtma projektitoetuse abil tehtud investeeringu sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul;
  2. säilitama ja kasutama sihipäraselt projektitoetuse eest ostetud investeeringuobjekti vähemalt viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (vähemalt kolme aasta jooksul, kui projektitoetuse saaja on VKE);
  3. täitma vabatahtliku tasustamata töö tegemise tõendamiseks töö tegija ja projektitoetuse taotleja poolt allkirjastatud päevikut, milles kajastatakse töö kirjeldus, tehtud töö maht, töö tegemise aeg, tehtava töö ühiku hind, töö tegijad, töö tegemiseks kulunud aeg ja vajaduse korral andmed vabatahtliku tasustamata töö tegemisel kasutatud masina, seadme või mootorsõiduki kohta;
  4. eristama selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  5. võimaldama teostada projektitoetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutama selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil ostetud vara kohapeal;
  6. teavitama PRIAt viivitamata kirjalikult käibemaksukohustuslaseks registreerimisest kuni viie aasta jooksul arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, kui projektitoetuse saaja on saanud toetust käibemaksu kohta;
  7. esitama projektitoetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet kohaliku tegevusgrupi või PRIA nõudmisel;
  8. vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1305/2013 III jaotise I peatükis ja strateegia meetmes nimetatud nõuetele ning riigiabi reeglitest tulenevatele nõuetele;
  9. omama ehituse kohta ehitusluba või ehitusteatist, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

Projektitegevuste elluviimisel järgi ülaltoodud nõudeid ning kasuta järgmisi dokumente:

Projektiga seotud muudatused

Päevakava näidis

Üritusel osalejate registreerimisleht

Üritustel osalejate registreerimisleht (teadmussiirde projektid, ettevõtjatele suunatud koolitused)

Vabatahtliku töö päevik