Arendusprojektid

Arendusprojektid

Prioriteetseteks arendusprojektideks perioodil 2023-2030 on:

Tartumaa toiduvõrgustiku arendamine – TAS on võrgustiku koordinaator. Tegevuse aluseks on Tartu maakonna toidustrateegia ja tegevuskava elluviimine. Tegevuste elluviimise toetamiseks kasutatakse TASi meetmete kõrval ka teisi fonde, sh kaasatakse võimalusel ja vajadusel ka täiendavat tööjõudu. Tartumaa toidustrateegia rakendamiseks viib TAS ellu järgmisi projekte: Leader ühisprojektid “Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine”, “Tartumaa toidupiirkonna arendamine”, PRIA toetusega “Lühikesed tarneahelad”.

Emajõe võrgustiku arendamine – TAS on võrgustiku koordinaator. TAS viib ellu Eesti-Läti programmist rahastatud projekti “River Networks” koostöös Gauja piirkonnaga Lätis, RTK projekti “Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine” koostöös Tartumaa Omavalitsuste Liiduga, lisaks korraldab TAS Emajõe jõeretkede sarja ja talgupäevi.

Tartu 2024 Lõuna-Eesti kogukonna programmi elluviimine (Lõuna-Eesti koostöö) – TAS aitab ellu viia Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna ühte suuremat regionaalset programmi, mille raames toimub 2023-2024 ligi 120 kogukondade poolt korraldatud sündmust kultuuripealinna külastajatele. Perioodiks 2025-2027 kavandatakse jätkuprojekti kollaste akende teekonna ümberkujundamiseks.

Arukate külade kontseptsiooni edasiarendamine ja rakendamine – TAS on tegevuse eestvedaja Eestis. Jätkatakse koostööd üleeuroopalise arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21. Valdkonna toetamiseks viiakse ellu erinevaid projekte: digivõimekuse tõstmiseks eRURAL-Resilience Kesk-Läänemere Interreg programmist, koostöös Tartu Regiooni Energiagentuuriga Life programmi projekt “Renoverty”. Kavandamisel on rahvusvaheline koostööprojekt valdkonna toetamiseks.

Noortefondi tegevuse jätkamine – tegevust aitavad ellu viia Tartumaa Noortekogu, Tartu Ärinõuandla ja Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus, TAS on tegevuse rahastaja ja partneri rollis. TAS viib ellu Noortefondi taotlusvoorusid.

ESF+ rakendamise toetamine – sotsiaalfondi käivitamine ja administreerimine vajab eraldi tähelepanu, et tagada tegevuste võimalikult suur mõju. ESF+ rakendamisel arendatakse koostööd eeskätt nende riikide LEADER piirkondadega, kellel on Sotsiaalfondi rakendamise kogemus. Koostööprojektid on ettevalmistamisel. TAS alustab taotlusvoorude läbiviimist 2025. a.

Ülevaade varasemast arendustööst

TASi eripäraks on algusest peale (2007. a ) olnud organisatsiooni selge positsioneerimine mitte ainult LEADER-toetusmeetme rakendajana, vaid arendusorganisatsioonina. Aastate jooksul on algatatud ja ellu viidud kümneid rahvusvahelisi, regionaalseid ja piirkondlikke arendusprojekte, millel on oluline positiivne mõju nii TASi piirkonna arengule kui ka laiemale piirkonnale.

TASi oluliseks suunaks on läbi eelnevate strateegiate olnud piirkondlike, regionaalsete ja rahvusvaheliste koostöövõrgustike areng, millest osasid on TAS ise eest vedanud ning osasid on toetatud läbi vastavate meetmete. Headeks näideteks on nt turismi arengule suunatud Sibulatee, Peipsimaa, Elva puhkepiirkonna ning Emajõe ja Võrtsjärve koostöövõrgustikud, rahvusvahelise koostööprojekti „Food Corridors“ raames käivitatud Tartumaa toiduvõrgustik ja rohefestivalide koostöövõrgustik, noortevaldkonna arengut toetav Tartumaa noorsootöötajate koostöövõrgustik, regionaalsele koostööle suunatud võrgustikud „Maitsev Lõuna-Eesti“, „Kollased aknad“ ning „Tartu 2024“ jne. Võrgustikega seotud projektide arendamiseks on kaasatud ka muude fondide rahastust (nt URBACT, Erasmus).

Võrgustike kõrval on TAS initsieerinud mitmete muude koostööalgatuste käivitamist. Edulugudeks võib pidada nt Tartumaa Noortefondi rakendamist (toetab noorte omaalgatust), „Arukate külade“ kontseptsiooni Eestisse toomist ja rakendamist, regionaalsete lennujaamade koostööd, aga ka arengukoostööd kolmandate riikidega (LEADER-põhimõtete juurutamine Moldovas). Eelmainitud koostööprojektidele lisaks on TAS viinud ellu mitmeid teisi rahvusvahelisi koostööprojekte: nt innovatsiooni arendamiseks (rahvusvaheline koostööprojekt „Innovatsiooni otsingul“) ja regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks (rahvusvaheline koostööprojekt „Crowd4Region“).

Arendustegevuste elluviimisel on TASi koostööpartnerite ring lai. Lisaks kohalikele omavalitsustele, vabaühendustele ja ettevõtjatele on olulisemad kohalikud ja siseriiklikud partnerid olnud Tartumaa Omavalitsuste Liit, Tartumaa Noortekogu, Tartumaa Noorsootöötajate Ühendus, Tartumaa Turism, TÜ Taluturg, Tartu Ärinõuandla, Tartu Teaduspark, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Lennujaam, Tartu Rakenduslik Kolledž, SA Tartu 2024, Lõuna-Eesti Turismiklaster, Lõuna-Eesti LEADER tegevusrühmad ja Peipsi piirkonna tegevusrühmad. Programmi LIFE projektide ja uue perioodi raames on koostöö tugevnemas Tartu Regiooni Energiaagentuuriga.

Väliskoostööprojekte on viidud ellu LEADER-tegevusrühmade ja teiste partneritega Soomest, Rootsist, Lätist, Iirimaalt, Hispaaniast, Austriast, Luksemburgist, Saksamaalt, Põhja-Iirimaalt, Sloveeniast, Itaaliast, Portugalist, Kreekast, Rumeeniast, Tšehhist, Ungarist, Moldovast, Gruusiast.