Kuludokumentide esitamine

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle e-PRIA kaudu maksetaotluse (juhend).

Maksetaotlusega on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. hinnapäring(ud);

2. hinnapakkumised, hoone ehitustegevuse puhul PRIA vormil;

3. arve-saateleht või arve;

4. arve tasumist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte;

5. üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui toetatav tegevus on ehitamine/parendamine;

6. tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;

7. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et:

  • masina või seadme ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigiarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

8. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;

9. päevik vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta;

10. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed.

Ühis- ja teadmussiirde projektide puhul esitatakse täiendavalt järgmised asjakohased dokumendid:

1. töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte;

2. väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvutatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstud töötasu netosumma ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;

3. ühisprojektide puhul – koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse päevakava ja sellest osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud massiürituste puhul; teadmussiirde projektide puhul – osavõtjate nimekirja märgitakse lisaks ka juriidilise isiku registrikood ja põhitegevusala, kui üritus on käsitletav vähese tähtsusega abina;

4. eksperdihinnangu või uuringu tellimise korral töövõtuleping ja töö üleandmise-vastuvõtmise akt;

5. lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte;

6. mootorsõiduki kasutamist tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidupäevik odomeetri alg- ja lõppnäiduga ning andmetega sõidu kuupäeva, eesmärgi, läbisõidu, lähte- ja sihtpunkti kohta ning sõiduki registreerimistunnistus.