Arukate külade arenguprogramm

Arukate külade arenguprogramm

>>>In English

Arukate külade arenguprogramm on siseriiklik LEADER koostööprojekt, mille eesmärk on pakkuda tuge ja koolitustegevusi programmis osalevatele küladele oma piirkonna aruka küla strateegia loomiseks ja innovaatiliste piloottegevuste rakendamiseks.

Arukate külade arenguprogrammi kokkuvõttev video

Projekti periood: 2021. jaanuar – 2023. juuni

Koostööprojekti lisandväärtusena loodi Eesti arukate külade võrgustik, et suurendada kohalikke kogukondade võimekust ja teadlikkust piirkonna arengu võimalusest. Lisaks luuakse seosed Euroopa arukate külade võrgustikuga Smart Rural 21 (www.smartrural21.eu).

Arukate külade arenguprogrammi viivad LEADER-koostööprojekti raames ellu 13 Eesti tegevusgruppi. Arenguprogrammis osalevad 24 küla/piirkonda üle Eesti. 

Arenguprogrammi raames läbi viidud tegevused:

 • Temaatilised koolituspäevad strateegia koostamiseks
  • 6 koolitusmoodulit erinevatel teemadel (nt sotsiaalne innovatsioon, digitaalsete lahenduste kasutusele võtmine, rohepöörde lahendused, teenuste arendamine piirideüleselt, nutikad transpordi- ja logistikalahendused, isemajandamise võimekus ja ärilised teenused jne).
  • 2-päevane õppereis Eestis ja 5-päevane õppereis välisriiki (välisreis on planeeritud 2022. a kevadeks).
 • Piloottegevuste elluviimine – iga küla viib ellu vähemalt ühe strateegias välja toodud piloottegevuse mahus vähemalt 5000€. Piloottegevus valitakse strateegia loomise ajal.
 • Mentorlustugi – iga küla saab oma mentori. Kokku on arvestatud 5 tööpäeva mentortuge igale külale.
 • Kommunikatsiooni- ja teavitustegevused – arukate külade alamleht veebis ja FBs, artiklid, info jagamine heade praktikate kohta, info jagamine Eesti ja rahvusvahelise kogukonnaga.
 • Võrgustiku koordineerimine ja projektijuhtimine – kõigi tegevuste koordineerimine ja info jagamine, korralduslikud küsimused. Koostöö koordineerimine koolitajate, mentorite, kogukondade, rahvusvaheliste partneritega.

Arenguprogrammi oodatav tulemus:

 • luuakse Eesti arukate külade võrgustik ja seosed rahvusvahelise arukate külade (Smart Rural 21/27) võrgustikuga;
 • iga osalev küla/piirkond loob aruka küla strateegia/tegevuskava või küla/piirkonna arengukava või valdkondliku tegevuskava – 24 strateegiat;
 • iga osalev küla/piirkond viib ellu piloottegevuse – iga küla valib piloottegevuse, mida programmis rakendab – 24 piloottegevust;
 • kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse arukate külade strateegiate loomise protsessi ja edulugusid pilootrakenduste kohta laiemale avalikkusele Eestis ja ka rahvusvahelise võrgustiku kaudu;
 • LEADER-tegevusgrupp omandab kogemuse, kuidas arukate külade kontseptsiooni kohalikul tasandil rakendada ning saab vajadusel planeerida jätkutegevused uueks programmperioodiks.

Koostööprojekti partnerid: Tartumaa Arendusselts, Valgamaa Partnerluskogu, Lääne-Harju Koostöökogu, Jõgevamaa Koostöökoda, Võrumaa Partnerluskogu, Pärnu Lahe Partnerluskogu, Järva Arengu Partnerid, PAIK, Ida-Harju Koostöökoda, Põlvamaa Partnerluskogu, Rohelise Jõemaa Koostöökogu, Põhja-Harju Koostöökogu, Virumaa Koostöökogu.

Koostööpartnerid Eestis: Eesti LEADER Liit, Maaeluministeerium, Sotsiaalministeerium, maaeluvõrgustik, Külaliikumine Kodukant, Eesti Linnade ja Valdade Liit.

Kaasatud välispartner: Smart Rural 21 üleeuroopaline võrgustik.

Arukatest küladest

Arukad külad ( ingl. Smart Villages) on Euroopa Komisjoni algatus, mille keskmes on kohalikud kogukonnad, kes loovad oma teadmistele ja piirkonna võimalustele toetudes innovaatilisi lahendusi, et muuta Euroopa Liidu maapiirkondi jätkusuutlikumateks ja vastupidavamateks. Euroopa Maaelu Arengu Võrgustiku maapiirkondade digitaalseid ja sotsiaalseid innovatsioone kajastavas brošüüris on välja toodud arukaid külasid iseloomustavad jooned:

 1. Aktiivsed kogukonnad, kes läbi praktiliste lahenduste soovivad oma kodukohtasid võrdsetel ja tõhusatel eesmärkidel paremaks muuta.
 2. Digitaaltehnoloogia asjakohane kasutamine, seejuures osatakse seda kohandada vastavalt kogukonna vajadustele.
 3. Lahendused pole piiritletud ainult oma kogukonnaga, vaid osatakse kasutada ja kaasata ümbritsevat piirkonda, külagruppe ja ühendusi linnadega.
 4. Luuakse uusi koostöövorme ja -liite, nt nii põllumeeste ja teiste maapiirkonnas tegutsevate isikute, omavalitsuste, erasektorite ja kodanikuühiskonna kui ka üles-alla ning alt-üles süsteemide vahel.
 5. Piirkonnapõhine kohalike teadmiste rakendamine, s.t edukad projektid tuginevad kohalikele väärtustele, parimatele olemasolevatele teadmistele, mis seeläbi loovad muutusi.

Arukate külade programmi koordinaatorid:

Kristiina Tammets

Tartumaa Arendusseltsi tegevjuht  

E-mail: kristiina@tas.ee

Tel: 5340 9873

Tiina Ivask

Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht

E-mail: tiina@valgaleader.ee

Tel: 5349 1195