Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi ainulaadse siseveetee arendamine sai avastardi

10.04.2024

PRESSITEADE

Tartumaa Omavalitsuste Liit

10.04.2024

Tartumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel ühendavad Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamiseks oma teadmised ning kogemused Tartu- ja Viljandimaa kohalikud omavalitsused, arendusorganisatsioonid, kodanikuühendused, kogukonnad ja kaldaalade ettevõtjad. 

Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi äärse piirkonna arendamise plaanidele andis hoo sisse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide meetmest „Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ rahastuse saanud projekt “Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine”.  

“Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi vesikond loob unikaalse potentsiaali maakonnaülese koostöö edendamiseks. Kõik partnerid on motiveeritud ühise eesmärgi nimel tegutsema, nende mitmekülgsed teadmised ja varasemad kogemused tagavad tervikliku vaate piirkonna arendamisele,” ütleb projekti juhtpartneri, Tartumaa Omavalitsuste Liidu tegevjuht Sven Tobreluts.. 

Projekti tegevustes keskendutakse kahele olulisele valdkonnale: Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi äärse piirkonna avalike teenuste ja koostöövõrgustike arendamisele ning turismi sihtpiirkonna terviklikule arendamisele ja turundamisele. Kavas on rajada ja parendada olulisi taristuobjekte, luua piirkonnale ühtne identiteet, arengukava, turundusplaan ja veeteel turvalise liiklemise strateegia. Võrgustiku liikmetele ja  kogukonnale korraldatakse üritusi, koolitusi ja õppereise, töötatakse välja uued teenused nii elanikele kui ka sise- ja välisturistidele.  

Tartumaale kavandatud investeeringutest kaks läheb Luunja ja üks Elva valda: plaanis on Luunja sadamakoja arendamine, Luunja vabatahtlikule jõepäästele täiskomplektse RIB-tüüpi päästekaatri soetamine ning Reku sadamaala I etapi arendus.  Väljaspool Tartumaad saavad investeeringud Jõesuu, Ulge ja Oiu sadam.  

Sven Tobreluts selgitab, et projekti pikemaajaline eesmärk on panustada Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi kallastega seotud piirkondade sotsiaalmajanduslikku arengusse. “Piirkonna arengupotentsiaali kasutamine aitab tõsta vastupanuvõimet muutustele, pakkuda loodust säästvat ja kogukonna turvalisust väärtustavat keskkonda, edendada ettevõtlust ja tõsta kohalike elanike elukvaliteeti,” lisab ta. 

2. aprillil 2024 Luunja vallamajas toimunud avakoosolekul panid aluse edasisele koostööle projektipartnerid Tartumaa Omavalitsuste Liit, Elva Vallavalitsus, Luunja Vallavalitsus, Sihtasutus Luunja Jõesadam, Luunja Vabatahtlik Jõepääste MTÜ, Pedajased paadimehed OÜ, Tartumaa Arendusselts, Viljandi Vallavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit ja Võrtsjärve Sõprade Selts MTÜ.  Kaasatud organisatsioonidena osalevad projektis SA Tartumaa Turism, MTÜ Võrtsjärve Kalanduspiirkond, MTÜ Sibulatee ja Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu MTÜ.  

Projekti “Võrtsjärve-Emajõe-Peipsi võrgustiku ja veetee arendamine” kogueelarve on 2 671 049,52 eurot, kaasrahastanud Euroopa Liit. Projekti tegevused lõppevad 2026. aasta augustis. 

Lisainfo: 

Silvia Leiaru 
projektijuht 
Tartumaa Omavalitsuste Liit 
silvia.leiaru@tartumaa.ee 
+372 5665 0956 

Foto: Silvia Leiaru