TAS esitas 25.01.2024 lõppenud taotlusvooru paremusjärjestuse PRIAsse

20.03.2024

TASi juhatus kinnitas 13.03.2024 toimunud koosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku perioodil 11.-25.01.2024 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta.

20.03.2024 esitas TAS kõik 11.-25.01.2024 taotlusvooru laekunud projektitaotlused PRIAsse.

Vastavalt LEADER-määrusele võib projekti elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast alates, kui tegevusgrupp edastab PRIAle projektitaotlused, seega on rahastamisele kuuluvate projektitaotluste puhul abikõlblikkuse alguseks 21.03.2024.

PRIA kontrollib järgnevalt nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad eelarveliste vahendite piires rahuldamisele ning teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Otsused taotlejatele edastab PRIA.

Lisainfo: Heili Petkin, heili@tas.ee, 503 8329.