TAS esitas 21.09.2023 lõppenud taotlusvooru paremusjärjestuse PRIAsse

28.11.2023

TASi juhatus kinnitas 20.11.2023 toimunud koosolekul TASi hindamiskomisjoni ettepaneku perioodil 21.08-21.09.2023 toimunud taotlusvooru projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise ja projektitaotluste rahastamise suuruse kohta.

27.11.2023 esitas TAS kõik 21.08-21.09.2023 taotlusvooru laekunud projektitaotlused PRIAsse.

Vastavalt LEADER-määrusele võib projekti elluviimist alustada kõige varem järgmisest päevast alates, kui tegevusgrupp edastab PRIAle projektitaotlused, seega on rahastamisele kuuluvate projektitaotluste puhul abikõlblikkuse alguseks 28.11.2023.

PRIA kontrollib järgnevalt nende projektitaotluste nõuetele vastavust, mis kuuluvad eelarveliste vahendite piires rahuldamisele ning teeb projektitaotluste kohta rahuldamise või rahuldamata jätmise otsused 60 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil tegevusgrupp esitas PRIAle projektitaotluste paremusjärjestuse ettepaneku. Vajaduse korral võib PRIA otsuse tegemise tähtaega pikendada kuni 90 tööpäevani. Otsused taotlejatele edastab PRIA.

Juhatuse otusega kinnitatud projektid

Lisainfo: Heili Petkin, heili@tas.ee/tas, 503 8329.