Kuludokumentide esitamine

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast tegevuse elluviimist või investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIAle e-PRIA kaudu maksetaotluse (juhend).

Maksetaotlusega on vaja esitada järgmised dokumendid:

1. hinnapäring(ud);

2. hinnapakkumised, hoone ehitustegevuse puhul PRIA vormil;

3. arve-saateleht või arve;

4. arve tasumist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte;

5. üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui toetatav tegevus on ehitamine/parendamine;

6. tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;

7. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral masina või seadme müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et:

 • masina või seadme ostmiseks või liisimiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigiarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi või vähese tähtsusega abi;

8. kasutatud masina või seadme ostmise või liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;

9. päevik vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta;

10. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed.

Ühis- ja teadmussiirde projektide puhul esitatakse täiendavalt järgmised asjakohased dokumendid:

1. töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte;

2. väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvutatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstud töötasu netosumma ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;

3. ühisprojektide puhul – koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse päevakava ja sellest osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud massiürituste puhul; teadmussiirde projektide puhul – osavõtjate nimekirja märgitakse lisaks ka juriidilise isiku registrikood ja põhitegevusala, kui üritus on käsitletav vähese tähtsusega abina;

4. eksperdihinnangu või uuringu tellimise korral töövõtuleping ja töö üleandmise-vastuvõtmise akt;

5. lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte;

6. mootorsõiduki kasutamist tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidupäevik odomeetri alg- ja lõppnäiduga ning andmetega sõidu kuupäeva, eesmärgi, läbisõidu, lähte- ja sihtpunkti kohta ning sõiduki registreerimistunnistus.

 

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine