TASi uued rahvusvahelised koostööprojektid

TASil on ettevalmistamisel kaks rahvusvahelist koostööprojekti perioodiks 2019-2022, mis esitatakse juunis TASi üldkoosolekule kinnitamiseks.

1) Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt "Euroopa lennujaamade koostöövõrgustiku loomine ja koostöö edendamine Hiina partneritega"

Tartumaa Arendusselts (juhtpartner), LEADER tegevusgrupid Rootsist, Soomest, Sloveeniast, Itaaliast, Austriast, Hispaaniast, Kreekast on ettevalmistamas rahvusvahelist koostööprojekti, milles osalevad täiendavate partneritena maapiirkondades asuvad lennujaamad partnerriikidest, kohalikud omavalitsused, ülikoolid, teaduspargid ja äriplatvormide esindusorganisatsioonid. Hiina lennujaamad, Ningbo administratsioon ning teadus- ja tehnoloogiaosakond. Eestist osalevad projektis Tartu Linnavalitsus, Tartu Lennujaam, Eesti Lennuakadeemia, Tartu Ülikool ja Tartu Teaduspark.

Projekti eesmärgid: 

 • Toetada maapiirkondades asuvate lennujaamade arengut ja leida uusi võimalusi arendusprojektide käivitamiseks;
 • Luua Euroopa katvusega lennujaamade võrgustik kogemuste vahetamiseks ja uute koostööprojektide käivitamiseks;
 • Tugevdada koostööd eeskätt Euroopa lennujaamade vahel ning luua koostöösuhteid Hiina partneritega lennunduse, cargo ja logistika tehnoloogiate edendamiseks;
 • Tarkade tehnoloogiate inkubatsiooniplatvormi ja Euroopa-Hiina koolituskonsortsiumi loomine;
 • Väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele mõeldud tugisüsteemi ning äriplatvormide arendamine ärisuhete loomiseks Euroopa ja Hiina partneritega;
 • Kaubandus- ja reisimarsruutide arendamine Euroopa partneritega ning uute võimaluste leidmine koostööks Hiinaga;
 • Maaturismi edendamine partnerite võrgustiku toel;
 • Keskkonnasõbralike ja rohelist innovatsiooni ning kliima ja loodusvarade kaitset toetavate lahenduste arendamine. 

Konsortsiumi esimene kohtumine toimus 20-21. märtsil Tartus,  kus osales kuus partnerriiki ning arutati projekti tegevusi, valmistati ette projekti tegevuskava ja eelarve. Teine kohtumine toimub juuni lõpus Itaalias, kus allkirjastatakse riikide vaheline koostöömemorandum ning LEADER koostööprojekt. Projektile on loodud eraldi veebisait www.airtrafficnetwork.com

Projekti oodatavad tulemused TASi piirkonna jaoks on:

 • Sisend uute arendustegevuste ja investeeringute algatamiseks lennujaamas ning Tartumaal ja kogu Lõuna-Eesti regioonis;
 • Tarkade tehnoloogiate inkubatsioonikeskuse loomine ning õppeprogrammide käivitamine Eesti Lennuakadeemia ja Tartu Ülikooliga;
 • Tugisüsteemi võimaldamine Tartumaa ettevõtetele ärisuhete edendamiseks Euroopa ja Hiina ettevõtetega;
 • Kaubandus- ja reisijateveo ühendused Tartu ja teiste Euroopa maapiirkondades asuvate lennujaamade vahel ning uued võimalused koostööks Hiinaga;
 • Innovaatilise piirkonna maine ja kuvandi loomine väljapoole ning külastajate arvu kasv partnerriikidest.

 

2) Rahvusvaheline LEADER koostööprojekt regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks “Crowd4Region“.

Ettevalmistamisel on rahvusvaheline koostööprojekt "Kogukonnarahastus regiooni isemajandamis- ja kaasfinantseerimisvõimekuse arendamiseks “Crowd4Region”. Projekti partneriteks on Tartumaa Arendusselts, LEADER tegevusgrupid Austriast (juhtpartner), Luksemburgist, Saksamaalt ja Rootsist.

Projekti eesmärgid:

 • Suurendada omavalitsuste, kohalike kogukondade, ettevõtjate ja  LEADER tegevusgruppide teadmisi erinevate ühisrahastusvõimaluste kasutamisest piirkonna arendusprojektide kui ka üksikprojektide elluviimisel;
 • Välja töötada koostöös rahvusvahelise meeskonnaga LEADER lähenemisega sobivad rakendusmudelid alternatiivsete rahastamisvõimaluste kasutamiseks;
 • Kaasata senisest enam kohalikke kogukondi ja ettevõtjaid piirkonna arendustegevusse.

Ühistegevused:

 • Rahvusvaheliste partneritega teadmiste ja kogemuste vahetamine ühisrahastusvõimaluste rakendamiseks kohalikul tasandil;
 • Seni kasutatud praktikate analüüsimine, nõuete ja kriteeriumite välja töötamine täiendavate rahastamisvõimaluste ja -mudelite kasutamiseks.

Tartumaa lisategevused:

TAS valmistab ette ning viib koostöös kohalike partneritega ellu ühisrahastuskampaania piirkondlike arendusprojektide finantseerimiseks, sh:

 • kuulutab välja konkursi Tartumaa jaoks oluliste kaasrahastamist vajavate pilootprojektide leidmiseks;
 • koostöös kolme sektoriga (KOVid, ettevõtjad, kolmas sektor) valmistab ette ja viib läbi ühisrahastuskampaania;
 • saadud praktiliste kogemuste ning rahvusvahelise koostöö tulemuste tutvustamiseks korraldab seminari alternatiivsete rahastamisvõimaluste kohta kohalikul tasandil.

Rohkem infot: Ene Reedi, tel 5037044, ene@tas.ee

   Send article as PDF   

Projektitoetused

      Tartumaa Noortefondi taotlusvormid ja taotlemisinfo

           Tartumaa Noortekogu kodulehele

 

2023. a voorude tähtajad avalikustame meie kanalites!

 

__________________________________________________

                                        👇

                ASTU TAS-i LIIKMEKS

                                        👆

 

 • Tegevuskalender

  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  E
  T
  K
  N
  R
  L
  P
  28
  29
  30
  31
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  1
  21 Sep
  21/09/2023 - 22/09/2023    
  08:15 - 05:00
  Viitenumber:  LEADER PROJEKTITOETUS 13-21.2/23/3314 Projekti nimi:  Tartumaa toidusündmuste sari ja toiduvõrgustiku arendamine